Huurovereenkomst & voorwaarden

De huurvoorwaarden gelden als bijlage bij elke verhuurovereenkomst tussen Rent e-bike VOF, hierna verhuurder genoemd, en de huurder

Artikel 1: Algemeen

Bij elke verhuur vraagt de verhuurder een geldig identiteitsbewijs aan de huurder.

De reservatie voor verhuur is pas geldig na het goedkeuren van de algemene voorwaarden op de website. De huurder is steeds persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de huurvoorwaarden, zelfs indien een derde van de fiets gebruik maakt.

De verhuurder bepaalt de huurprijzen en de waarborgen. De huurder kan de prijslijst raadplegen op www.rentebike.be. De verschuldigde huurprijs is deze van toepassing op het moment van het ondertekenen van de huurovereenkomst.

De huurder verbindt zich ertoe het materiaal zorgzaam te gebruiken als een goede huisvader en volgens de bepalingen vermeld in deze overeenkomst.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de fiets.

Artikel 2: Aanvang van de huurtermijn en ontvangst van het materiaal

De verhuurder zal het verhuurde goed, zoals beschreven op de website, ter beschikking stellen aan de huurder, in goede staat van werking, klaar om in gebruik genomen te worden. De huurtermijn vangt aan op de dag dat het materiaal ter beschikking gesteld wordt aan de huurder. De verhuurder bepaalt welke fietsen hij ter beschikking stelt aan de huurder. Bij levering en ophaling door de verhuurder rekent de verhuurder leveringskosten aan, deze kost per zone (a.d.h.v. postcode verblij fplaats huurder) wordt in de winkelwagen op de website weergegeven. De kost wordt berekend op het aantal kilometers in dat de verhuurder moet maken om de fietsen te leveren en op te halen en wordt opgedeeld in zones.

 

De huurder controleert de goede werking van het gehuurde materiaal bij ontvangst. Eventuele gebreken van het materiaal dienen door de huurder te worden gemeld binnen het uur na ontvangst van de goederen. De verhuurder herstelt de fiets gratis of stelt een andere fiets ter beschikking of geeft de huurder zijn huurgelden voor de fiets terug.

 

De verhuurder levert de fiets in goede staat van werking. De fiets is voorzien van een hoefijzer- en kettingslot. De verhuurder levert de sleutel van de fiets en de batterij gratis mee. Bij het ontbreken van en/of beschadiging van de extra onderdelen worden deze aangerekend.

 

In geval van defect van het gehuurde materiaal, zal de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat de verhuurder de nodige herstellingen kan uitvoeren. Herstellingen noodzakelijk door nalatigheid van de huurder, door schade aangebracht door de huurder of derden, of door abnormaal gebruik zijn ten laste van de huurder en zullen gefactureerd worden volgens het gebruikelijk tarief van onze herstellingspartner (werktijd en materiaal) vermeerderd met de verplaatsingskosten. De huurder is ook aansprakelijk voor het verlies of diefstal van de fiets en de fietsonderdelen.

In geval van pannes of gebreken aan de fiets die het resultaat zijn van normaal gebruik, van verborgen gebreken of van een gebrek dat niet kon worden waargenomen door een redelijk onderzoek op het ogenblik van de levering, kan de verhuurder ofwel de panne herstellen ofwel de fiets vervangen. Indien herstelling onmogelijk is en er geen vervangingstoestel voor handen is mag de verhuurder de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en zal de verhuurder voor een dergelijke opzegging geen verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de huurder; evenmin als voor de gevolgschade bij gebrekkige werking van het toestel.

 

De verhuurder rekent bij levering en ophaling een wachtvergoeding indien de gehuurde fietsen of de huurder niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn. De wachtvergoeding bedraagt 24 € / uur / chauffeur (excl. BTW), vermeerderd met 50% in het weekend.

Artikel 3: Einde van de huur en verlenging

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst is de huurder ertoe gehouden op het einde van de overeengekomen huurperiode het materiaal af te leveren, onbeschadigd, in goede staat van werking, op de maatschappelijke zetel van de verhuurder, of iedere andere overeengekomen plaats. Het transport gebeurt op kosten en risico van de huurder, tenzij anders werd afgesproken.

Indien het materiaal op het einde van de overeengekomen huurperiode niet door de huurder wordt teruggebracht is er, per dag vertraging, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het huurgeld voor één kalenderdag per fiets.

Indien bij teruggave van het materiaal blijkt dat de huurder zich niet gehouden heeft aan zijn onderhoudsverplichtingen of de verhuurder stelt herstellingskosten vast na volledig nazicht, zal het herstel aangerekend worden. Dit herstel bestaat uit de kostprijs voor de noodzakelijke werkuren en materiaalkosten noodzakelijk voor de herstelling. De gebreken bij ontvangst van het materiaal zullen aan de huurder worden meegedeeld. Bij gebrek aan reactie binnen de 5 dagen na inkennisstelling, wordt de huurder geacht in te stemmen met het bestaan van de vastgestelde gebreken.

De verhuurder heeft het recht om van rechtswege een einde te stellen aan het onderhavig huurcontract, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, in de volgende gevallen:

  • Wanneer facturen, uitgaande van de verhuurder, niet uiterlijk op hun vervaldag door de huurder worden voldaan.
  • Wanneer de huurder het materiaal of een gedeelte ervan zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming van de verhuurder voor een andere bestemming dan deze voorzien gebruikt.
  • Wanneer de huurder de verplichtingen van de huurvoorwaarden overtreedt.

Voortijdige inlevering van de fiets geeft geen recht op terugbetalingen, noch van de betaalde huurgelden noch van de eventueel betaalde verzekeringspremie.

Het verlengen van het contract op vraag van de huurder, wordt steeds als een nieuwe huurovereenkomst behandeld. Uitzonderingen kunnen enkel door de verhuurder worden toegestaan. Bij verlenging van het huurcontract biedt de huurder zich met zijn fiets aan bij de verhuurder voor volledig nazicht en eventuele       herstellingskosten.

Artikel 4: bijzondere voorwaarden eigen aan de verhuur

De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het verhuurde materiaal te onderzoeken en de huurder zal steeds de verhuurder toegang verschaffen tot het materiaal.

Indien een derde, ingevolge pandbeslag, bewarend beslag of op enig andere wijze rechten zou laten gelden op het materiaal, is de huurder ertoe gehouden de verhuurder hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 5: betaling en aangerekende kosten

Het in de winkelwagen (offerte) vermelde tarief is betaalbaar bij boeking van de fietsen. Betalen kan enkel op de wijzen die op moment van betaling door verhuurder mogelijk gemaakt worden (bancontact, payconic).

Bij annulatie van een reservatie rekent de verhuurder annulatiekosten aan:

  • Annulatie één week tot 48 uur voor de aanvang huur: 25 % van de totale kost.
  • Annulatie 48 uur tot 24 uur voor de aanvang huur: 50 % van de totale kost.
  • Annulatie minder dan 24 uur voor de aanvang huur: 100 % van de totale kost.

 

De verhuurder kan uitzonderingen op het betalen van annulatiekosten toestaan mits gegronde redenen van ziekte of bewezen en onverwachte overmacht. Slecht weer is geen overmacht.

Artikel 6: Verlies en verzekering van het gehuurde materiaal

Vanaf de terbeschikkingstelling van het materiaal door de verhuurder aan de huurder blijft de huurder volledig en alleen verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en alle ongevallen, en dit zowel voor de schade aan de fiets zelf en alle onderdelen, als voor de schade eventueel toegebracht door of aan derden, of aan de huurder zelf; de huurder

verklaart af te zien van ieder verhaal ten opzichte van de verhuurder uit welke hoofde dan ook. De huurder vergoedt verplicht de waarde van het materiaal, dat gerekend wordt aan de nieuwe vervangwaarde.

Bij diefstal, verlies of beschadiging van de fiets brengt de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de huurder, om welke reden ook, in de onmogelijkheid zou verkeren zijn verplichting na te komen het materiaal terug te bezorgen, zelfs indien deze reden onafhankelijk is van zijn verantwoordelijkheid of voorkomt uit een geval van overmacht, zal de huurder verplicht zijn de waarde van het materiaal te vergoeden.

Artikel 7: Verhuurcontracten van 6 en 12 maand: onderhoud inbegrepen

De huurder kan kiezen voor verschillende formules van lange termijn verhuur, volgens de geldende tarieven, waarbij de specifieke bepalingen van artikel 7 gelden, bovenop de andere huurvoorwaarden. De formules zijn terug te vinden via www.rentebike.be .

Het periodiek onderhoud voorzien in deze formules van het materiaal is ten laste van de verhuurder. De verhuurder biedt een onderhoudsbeurt per semester aan. Indien het herstel langer dan 24 u zou duren, biedt de verhuurder een vervangtoestel aan. Bij herstellingskosten ten gevolge van normaal gebruik en / of slijtage, staat de verhuurder in voor de kosten. Herstellingen noodzakelijk door nalatigheid van de huurder, door schade aangebracht door de huurder of derden, of door abnormaal gebruik zijn ten laste van de huurder en zullen gefactureerd worden volgens het gebruikelijk tarief (werktijd en materiaal) vermeerderd met de verplaatsingskosten (per zone a.d.h.v. postcode verblijfplaats huurder).

Het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd op de bedrijfssite van de verhuurder. Indien gevraagd door de huurder kan dat op een andere locatie, mits het aanrekenen van de verplaatsingsvergoeding.

Artikel 8: Geschillen

Alle betwistingen zijn onderhevig aan het Belgisch recht, waarvoor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, bevoegd zijn.

Wij gebruiken cookies om de surfervaring op de website te verbeteren. Bekijk alles in onze Privacy Policy.